1.Uživatel e-shopu www.zlataprahatour.com souhlasí s tím, aby společnost Zlatá Praha Tour s.r.o., se sídlem Baranová 21, Žižkov, 130 00 Praha 3, Czech Republic, IČO: 25090381, zapsanou Městským soudem v Praze, vložka C 48832 , (dále jen „správce“), v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala jeho osobní údaje. Uživatel bere na vědomí, že správcem údajů je společnost Zlatá Praha Tour s.r.o.,  (dále jen „Správce“).

2.Uživatel uděluje vědomý a svobodný souhlas se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům – zejména k zasílání obchodních sdělení, newsletterů, nabídek nových produktů a služeb, zvýhodněných cenových nabídek a informacích o soutěžích, a to prostřednictvím elektronické komunikace (emailem). Za účelem splnění zpracování uvedených skupin činností (cíle) budou zpracovávány následující osobní údaje:

 

– platná e-mailová adresa;
– jméno a příjmení;
– telefonní číslo;
– kontaktní adresa;
– doručovací adresa;
– identifikace profilu na sociální síti.

 1. Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny těmto subjektům:
 • společnosti Zlatá Praha Tour s.r.o., se sídlem Baranová 21, Žižkov, 130 00 Praha 3, Czech Republic, IČO: 25090381, , jakožto zpracovateli osobních údajů za účelem vytvoření marketingových a obchodních nabídek Společností rozesílaných výhradně a pouze svým klientům a zákazníkům;
 • kurýrním službám či České poště, s.p., ovšem pouze v rozsahu jméno, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefon, a to pouze v případě, kdy zažádám o doručení zboží takovou kurýrní službou;

Aktuální seznam subjektů, kterým mohou být mé osobní údaje zpřístupněny je uveden na webových stránkách www.zlataprahatour.com, které jsou průběžně aktualizovány a informace na nich zveřejněné se proto budou v čase měnit tak, aby odpovídaly skutečnosti; aktuální informace proto kdykoli zjistím přístupem na uvedené webové stránky.

 1. Zaškrtnutím políčka označeného textem „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ potvrzuji tento Souhlas se zpracováním osobních údajů a vyjadřuji srozumění s výše uvedeným textem.

Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami Společnosti

Souhlasím se zpracováním osobních údajů (osobní údaje budou zpracovány dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Souhlasím s využitím údajů pro marketingové účely Společnosti. (Tento souhlas je nutný v případě Vašeho zájmu o zasílání občasných informačních emailů a novinek klientům Společnosti).
 
5.U podnikatelů a korporací zpracováváme Jméno podnikatele nebo firmy, adresu (bydliště, provozovna nebo sídlo), IČO, DIČ, email, telefon, jméno kontaktní osoby jednající za podnikatele nebo korporaci. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění konkrétního účelu. Pro účel zasílání obchodních sdělení a pro účely marketingové a reklamní zpracovává Správce osobní údaje po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou těmto účelům, nejméně však po dobu 1 roku, ne déle než deset let. Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám. Příjemci osobních údajů mohou být pouze zpracovatelé Správce, kteří pro Správce osobní údaje zpracovávají za účelem uvedených cílů.

Uživatel udělením souhlasu potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné.

Uživatel udělením souhlasu dále prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, zejména:

 • právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům,
 • právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
 • právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů,
 • právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 • právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Správce je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude Uživatel vyrozuměn.V případě písemného prohlášení prosíme doplnit

Údaje subjektu:

 • Jméno a příjmení:        ……………………………………
 • Adresa:                       ………………………………………………………………….
 • Telefon:                      …………………………………….
 • Email:                         ……………………………[email protected]…………………………………